LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

ค่าธรรมเนียมและเอกสารในการขอวีซ่าสำหรับผู้มีสัญชาติไทย

[table id=3 /]

หมายเหตุ ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่สถานฑูตเป็นผู้กำหนด

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark