LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

สัมผัสวิวภูเขาไฟฟูจิจากห้องพักสไตล์เรียวกัง

พร้อมอาบน้ำแร่แบบส่วนตัว Open Air Bath with Balcony     1 คืน พร้อมชุดอาหารค่ำเลิศรสสุดพิศษแบบฉบับจักรพรรดิ (Kaiseki Japan Cuisine)

 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว
วันแรก : ออกเดินทางจาก สถานีโตเกียว โดย Express Bus สู่สถานี คาวาคูจิโกะ

               นำท่านสู่ที่พัก ณ Shohokaku Kogetsu จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย 

               หรือจะผ่อนคลายอิริยาบถ ด้วยการแช่ออนเซ็นพร้อมชมทัศนียภาพอัน

               งดงามจากห้องพัก สำหรับอาหารค่ำจะเป็นชุดอาหารเลิศรสสุดพิเศษ

               แบบฉับบจักรพรรดิ (Kaiseki Japan Cuisine)

วันที่สอง : เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหลังอาหารเช้า…จากนั้นนำท่าน

                เดินทางกลับเข้าโตเกียว 

                (เวลากลับ 13.30/ 15.30/17.00/ 18.00/ 19.30)

หมายเหตุ

* อัตราค่าบริการนี้รวมที่พักสไตล์เรียวกัง พร้อม Open Air Bath with Balcony (Mt.Fuji & Kawaguchiko View Guarantee) 1 คืน สำหรับ 4 ท่าน/ห้อง

* อัตราค่าบริการนี้รวมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่/ อาหารค่ำชุด Kaiseki Japan Cuisine

* อัตราค่าบริการนี้รวม Express Bus โตเกียว-คาวาคูจิโกะ-โตเกียว

* อัตราค่าบริการนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 ต.ค. 2558

* หากพักตรงกับวันเสาร์ ชำระเพิ่มท่านละ 2,600 บาท

* Blackout Period : 05 Aug, 12-16 Aug, 19-20 Sep, 10-11 Oct

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark