LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม 3 วัน 2 คืน 

เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป 

โดยสายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์

ราคาท่านละ 14,000 บาท

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – สิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ) – มหาเจดีย์ชเวดากอง

08.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่าง

ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอย

ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

 

10.15 น.    บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน เมียนมาร์

แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  8M336

11.00 น     ถึง สนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง

(เวลาช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

12.00 น      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น     นำท่านเดินทาง สู่ เมืองสิเรียมม (Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจาก

ย่างกุ้ง ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความ

สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของ

โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับ

แม่น้ำอิระวดี

นำท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda)

                    บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่

บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุก

ตัวขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่

โผล่เหนือผิวน้ำ เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุ้ง111_4f66e33c7dbf7

นำท่านชม มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหา

เจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพรุพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอด

ของพระเจดีย์มีเพชร 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิ้นบนสุดมีเพชรเม็ด

ใหญ่อยู่ 72 กระรัตและทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งชาวพม่า และ

ชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชม และนมัสการทั้งกลางวัน

และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่าทองคำที่ใช้

ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมหาศาล

กว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็น

มหาเจดีย์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

19.00 น     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม RENO หรือ

เทียบเท่า

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดไจ๊กะเลาะ-ตลาดสก๊อต

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง หงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจาก

ย่างกุ้ง ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.                นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวย

แด่ภิกษุสามเณร จำนวน 1,200 รูป ที่นี่เราจะใส่บาตรข้าวสวย

เพียงอย่างเดียว สำหรับอาหารทางชาวบ้านจะจัดเตรียมไว้ต่างหาก

(หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนำไปได้ตามกำลังศรัทธา)

สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอน พระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท

และเอก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจ

(สิ่งที่ทางวัดต้องการขณะนี้คือ ถ้วย ชาม สำหรับใส่อาหาร สมุดและ

เครื่องเขียน สำหรับการษึกษาของ ภิกษุ สามเณร)

นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่

งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถ เลือกซื้อของฝาก

อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดีพระธาตุมุเตา - ค้นหาด้วย Google

13.00 น.   นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า

พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของ

หงสาวดี นับว่าเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกศึกของบูรพ

กษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย

และเมืองครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา

ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ พระเจดีย์องค์นี้

              …นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระวัดพระนอนตาหวาน

ที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108

ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่ง แตกต่างกับศิลปะของไทยที่

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาด

ความยาวขององค์ 70 เมตร…ระหว่างทาง นำท่านแวะสักการะ

               สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ๊กะเลาะ วัดแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็น

สถานที่ ที่เก็บอัฐิของพระสุวรรณกัลยา โดยมีซุ้มรูปปิ้นของพระนาง

เป็นรูปสักการะด้วยเรื่องราวของพระนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลา

นับ 400 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่โว่น ได้มาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ

พระสุพรรณกัลยาและเหล่านายทหารไทยที่ถูกจองจำ ตั้งแต่สมัย

เสียกรุงครั้งที่สอง…นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย

อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย

งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง

19.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำเข้าสู่ที่พัก   โรงแรม RENO

หรือเทียบเท่า

เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) พระหินอ่อน- ชมช้างเผือก- กรุงเทพฯ

08.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อ

รับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง

เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่

พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายใน

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฎิสัขรณ์ขึ้นมาใหม่

โดยมีความแตกต่งกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐาน

พระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเขาไปภายในได้ โดยอัญเชิญ

พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็น

ได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ

ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่า นำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์มาจัด

แสดงไว้

…นำท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่า

ให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใด

จะสมความปรารถนา

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.   นำท่านสักการะ  พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่

แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีน้ำหนักถึง

60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่า

เป็นช่างฝีมือดีที่สุดของพม่า

…นำชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือก

ตลอดทั้งตัว จำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือก

ทุกประการ

14.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบิน มิกาลาดง เมืองย่างกุ้ง

16.30 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์

เที่ยวบินที่ 8M331

18.15 น.     ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark