Location

◆เดินจาก BTS สถานีศาลาแดงเพียง 7 นาที

◆เดินจาก MRT สถานีสีลมเพียง 10 นาที

◆เดินจาก MRT สถานีสามย่านเพียง 5 นาที

เลขที่ 109 อาคาร ซีซีที ชั้น 10 ห้อง 1  ถ.สุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500